บุคลากรของไนท์แฟรงค์ฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมการบริหาร ทีมงานประจำโครงการให้บริการจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาลของคณะกรรมการโครงการและได้มาตรฐานการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ทีมควบคุมคุณภาพบริการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีม Operation Manager ภายในแผนก และทีม Quality Service จากส่วนกลาง

ทีม Operation Manager ภายในแผนก

บุคลากรของไนท์แฟรงค์ฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมการบริหาร ทีมงานประจำโครงการให้บริการจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาลของคณะกรรมการโครงการและได้มาตรฐานการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ทีมควบคุมคุณภาพบริการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีม Operation Manager ภายในแผนก และทีม Quality Service จากส่วนกลาง

ทีม Operation Manager ภายในแผนก

มนต์ตรี พุ่มเฟือง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ธันวดี นามสง่า

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

อติชาต เอี่ยมสะอาด

ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม

นุชากร รัตนวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม

สุรกาญจน์ แจ่มกระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ

ชาญณรงค์ หวังเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานส่วนกลาง

ก้องเกียรติ ผาสุกดี

ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

ปิยกาญจน์ เพชรกระโทก

ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

พรพินิจ คล้ายนิล

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

สุภาศิณีย์ สรรคภิรมย์

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

มนต์ตรี พุ่มเฟือง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ธันวดี นามสง่า

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

อติชาต เอี่ยมสะอาด

ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม

นุชากร รัตนวร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม

สุรกาญจน์ แจ่มกระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ

ชาญณรงค์ หวังเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานส่วนกลาง

ก้องเกียรติ ผาสุกดี

ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

ปิยกาญจน์ เพชรกระโทก

ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

พรพินิจ คล้ายนิล

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

สุภาศิณีย์ สรรคภิรมย์

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ

ทีม Quality Service จากส่วนกลาง

ทีม Quality Service จากส่วนกลาง

วารีรัตน ปรีปาน

กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริการ

กฤษฏิญา อุดมจินดา

เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพการบริการ

วารีรัตน ปรีปาน

กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริการ

กฤษฏิญา อุดมจินดา

เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพการบริการ