นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

 • เราคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งานโดยทุกขั้นตอน

 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต และเห็นพ้องต่อการปฏิบัติตามหลักกฏหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

 • เราพัฒนาและใช้นโยบาย รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

 • กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานหรือเป็นตัวแทนของไนท์แฟรงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • มีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับการเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • มีนโยบายไม่รับเงินสดในการจ่ายค่าส่วนกลาง

 • กำหนดบุคคลากรที่สามารถมีสิทธิในการรับเงินจากท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

 • กำหนดให้มีการจัดส่งรายงานยอดรายรับรายวัน โดยจัดทำสรุปในทุกวันตามเวลาที่กำหนด

 • มีนโยบายให้พนักงานออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินออกจากระบบที่มีการตรวจสอบได้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน

 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากซัพพลายเออร์อย่างน้อย 3 ราย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

 • เราคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งานโดยทุกขั้นตอน

 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต และเห็นพ้องต่อการปฏิบัติตามหลักกฏหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

 • เราพัฒนาและใช้นโยบาย รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

 • กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานหรือเป็นตัวแทนของไนท์แฟรงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • มีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับการเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • มีนโยบายไม่รับเงินสดในการจ่ายค่าส่วนกลาง

 • กำหนดบุคคลากรที่สามารถมีสิทธิในการรับเงินจากท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

 • กำหนดให้มีการจัดส่งรายงานยอดรายรับรายวัน โดยจัดทำสรุปในทุกวันตามเวลาที่กำหนด

 • มีนโยบายให้พนักงานออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินออกจากระบบที่มีการตรวจสอบได้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน

 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากซัพพลายเออร์อย่างน้อย 3 ราย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

 • เราคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งานโดยทุกขั้นตอน

 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต และเห็นพ้องต่อการปฏิบัติตามหลักกฏหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

 • เราพัฒนาและใช้นโยบาย รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

 • กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานหรือเป็นตัวแทนของไนท์แฟรงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • มีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับการเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่น ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • มีนโยบายไม่รับเงินสดในการจ่ายค่าส่วนกลาง

 • กำหนดบุคคลากรที่สามารถมีสิทธิในการรับเงินจากท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

 • กำหนดให้มีการจัดส่งรายงานยอดรายรับรายวัน โดยจัดทำสรุปในทุกวันตามเวลาที่กำหนด

 • มีนโยบายให้พนักงานออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินออกจากระบบที่มีการตรวจสอบได้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน

 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากซัพพลายเออร์อย่างน้อย 3 ราย