ฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารแผนฉุกเฉินแบบมืออาชีพ”

ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลบริหารงานอาคารสำนักงาน เพื่อที่จะสามารถเขียนแผนฉุกเฉิน การเตรียมรับมือ

และการป้องกันแผนฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและสามารถวางแผนปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

โดย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา วิทยากรจาก สถาบันฝึกอบรม SOFTLOGIC CENTER

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Phuket ที่ผ่านมา