ฝ่ายบริหารทรัพย์สินจัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐาน และการตรวจติดตาม ISO 9001 : 2015”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยคุณวีระศักดิ์ ทวีสุข กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท คิวชี พลัส เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกลุ่มผู้จัดการอาคาร และหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

หลักเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องรวมถึงการตรวจติดตาม เพื่อขยายผลการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ในการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดให้ครอบคลุมทุกโครงการ