ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายอาคารชุด สู่ความยั่งยืนด้านการจัดการ”

ให้กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

ทิศทางการพัฒนาและการปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในงานบริหารนิติบุคคล รวมถึงเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายมาตราต่างๆ ของพรบ.อาคารชุด เพื่อเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง

โดย คุณชาญณรงค์  หวังเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร

ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Bangkok ที่ผ่านมา