ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “Personality Development for PM Leader”

ให้กับผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความเป็นมืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ

โดย คุณสุภาศิณีย์ สรรคภิรมย์  ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการอาวุโส เป็นวิทยากร

รวมถึงเชิญ คุณจิราพัชร คะชา  วิทยากรรับเชิญจาก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

มาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 รุ่น  ณ ห้องประชุม Bangkok