ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมาย และพ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน –

การสร้างและดำเนินการการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน และการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร”

ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานวิศวกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย และพ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนแนวทางในการจัดการพลังานภายในองค์กร

โดย คุณคงฤทธิ์ ชีพทรงสุข ที่ปรึกษาอิสระ และผู้ชำนาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน วิทยากรจาก Energy Freedom Consultant

เมื่อวันที่  7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Bangkok ที่ผ่านมา