ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการอาคาร ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

รวมถึงวิธีการปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

 โดย อาจารย์เหม  บุญพรหมอ่อน และ อาจารย์ศุภพิชญ์ วาโน

วิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณ เบรกเอ้าลุมพินี