ฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

จัดอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร และการจัดการพลังงาน”

ให้กับผู้จัดการอาคาร, หัวหน้าช่างไฟฟ้า, ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนภาคธุรกิจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูแลบริหารงานอาคารสำนักงาน

เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน การส่งรายงานผล

การตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ การจัดการพลังงาน

โดย คุณปิยพันธ์  จันทร์เพ็ชร์ วิทยากรจาก อนุกรรมการวิชาการอบรมสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เบรกเอ้าลุมพินี ที่ผ่านมา