ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถระดับหัวหน้างาน” ให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยี”

ให้กับกลุ่มหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทบทวนระบบการใช้งานต่างๆ อาทิ ระบบ KF Time, ระบบ KF Care, ระบบ PM Center, ระบบ PM Engineering

และทบทวนความรู้ในเรื่องระบบประกอบอาคาร รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

โดยทีมส่วนงานธุรการและงานบุคคล ร่วมกับส่วนงานวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 รุ่น ณ เบรกเอ้าลุมพินี ที่ผ่านมา