ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายกับ พรบ.อาคารชุด”

ให้กับผู้จัดการอาคาร และเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่สนใจเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายพรบ.อาคารชุด รวมถึงเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายมาตราต่างๆ ของพรบ.อาคารชุด

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง โดย คุณชาญณรงค์  หวังเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุม Bangkok ที่ผ่านมา