webmaster

About webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far webmaster has created 5 blog entries.

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”

By |2024-05-28T11:13:06+07:00พฤษภาคม 28th, 2024|Training|

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ให้กับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง, ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดย อาจารย์ศุภพิชญ์ วาโน วิทยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณ เบรกเอ้าลุมพินี ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ” (Smart Building Solution)

By |2024-05-28T11:14:13+07:00พฤษภาคม 28th, 2024|Training|

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "ระบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ” (Smart Building Solution) ให้กับผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ และทีมวิศวกรรมส่วนกลาง เพื่อเรียนรู้ระบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในอาคาร เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ภายในอาคาร และบริหารงานอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเชิญ คุณธีรพล ยาประดิษฐ์ Senior Sales Engineer บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 ณ.ห้องประชุม Bangkok

อบรมหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร และการจัดการพลังงาน”

By |2024-05-28T11:15:05+07:00พฤษภาคม 28th, 2024|Training|

ฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร และการจัดการพลังงาน" ให้กับผู้จัดการอาคาร, หัวหน้าช่างไฟฟ้า, ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนภาคธุรกิจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูแลบริหารงานอาคารสำนักงาน เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน การส่งรายงานผล การตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ การจัดการพลังงาน โดย คุณปิยพันธ์  จันทร์เพ็ชร์ วิทยากรจาก อนุกรรมการวิชาการอบรมสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เบรกเอ้าลุมพินี ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “การบริหารแผนฉุกเฉินแบบมืออาชีพ”

By |2024-01-31T00:25:51+07:00มกราคม 30th, 2024|Training|

ฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารแผนฉุกเฉินแบบมืออาชีพ" ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลบริหารงานอาคารสำนักงาน เพื่อที่จะสามารถเขียนแผนฉุกเฉิน การเตรียมรับมือ และการป้องกันแผนฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและสามารถวางแผนปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา วิทยากรจาก สถาบันฝึกอบรม SOFTLOGIC CENTER ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Phuket ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐาน และการตรวจติดตาม ISO 9001 : 2015”

By |2024-01-31T01:04:54+07:00มกราคม 30th, 2024|Training|

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินจัดอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดมาตรฐาน และการตรวจติดตาม ISO 9001 : 2015” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยคุณวีระศักดิ์ ทวีสุข กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท คิวชี พลัส เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกลุ่มผู้จัดการอาคาร และหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หลักเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องรวมถึงการตรวจติดตาม เพื่อขยายผลการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุดให้ครอบคลุมทุกโครงการ

Go to Top