กิจกรรมฝึกอบรม

TRAINING2024-01-31T00:44:59+07:00

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” ให้กับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง, ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ” (Smart Building Solution)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "ระบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ” (Smart Building Solution) ให้กับผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ และทีมวิศวกรรมส่วนกลาง เพื่อเรียนรู้ระบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ

อบรมหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร และการจัดการพลังงาน”

ฝ่ายกลยุทธ์พื้นที่สำนักงานและการบริหารโครงการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร และการจัดการพลังงาน" ให้กับผู้จัดการอาคาร, หัวหน้าช่างไฟฟ้า, ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนภาคธุรกิจอาวุโส

อบรมหลักสูตร “กฎหมาย และพ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ”

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "กฎหมาย และพ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - การสร้างและดำเนินการการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน และการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร" ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานวิศวกรรม และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง

รวมภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “Personality Development for PM Leader”

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "Personality Development for PM Leader" ให้กับผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร”

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการอาคาร ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Go to Top