ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบาย
เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า
ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงิน

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ปฏิบัติตามวิธีการธุรกิจที่สุจริต มีกระบวนการคัดกรองที่โปร่งใส
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและเป็นการป้องกันการทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

อ่านรายละเอียด

นโยบายการจัดจ้างคู่สัญญา

 • ปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และคาดหวังให้คู่ค้า/คู่สัญญาแข่งขัน เสนองานอย่างเป็นธรรม

อ่านรายละเอียด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 • คำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งาน
 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

อ่านรายละเอียด

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 • ปฏิบัติตามหลักฎหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต
 • พัฒนาและใช้นโยบายรวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • ห้ามบุคคลากรของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • ไม่รับเงินสดในการจ่ายชำระค่าบริการต่างๆ
 • กำหนดบุคคลากรที่สามารถมีสิทธิในการรับเงิน
 • กำหนดให้มีการจัดส่งรายงานยอดรายรับรายวัน โดยจัดทำสรุปในทุกวันตามเวลาที่กำหนด
 • ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินออกจากระบบที่มีการตรวจสอบได้

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบายต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า
ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงินต่างๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 • คำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งาน
 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 • ปฏิบัติตามหลักฎหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต
 • พัฒนาและใช้นโยบายรวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

นโยบายการให้และรับของขวัญ

 • ห้ามบุคคลากรของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการควบคุมการทุจริตทางการเงิน

 • ไม่รับเงินสดในการจ่ายชำระค่าบริการต่างๆ
 • กำหนดบุคคลากรที่สามารถมีสิทธิในการรับเงิน
 • กำหนดให้มีการจัดส่งรายงานยอดรายรับรายวัน โดยจัดทำสรุปในทุกวันตามเวลาที่กำหนด
 • ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินออกจากระบบที่มีการตรวจสอบได้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ปฏิบัติตามวิธีการธุรกิจที่สุจริต มีกระบวนการคัดกรองที่โปร่งใส
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและเป็นการป้องกันการทุจริตทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท