ทีมควบคุมคุณภาพ

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมการบริการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาลของคณะกรรมการโครงการและได้มาตรฐานการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ทีมควบคุมคุณภาพบริการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีม Operation Manager ภายในแผนก และทีม Quality Service จากส่วนกลาง

ทีมควบคุมคุณภาพ

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมการบริการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาลของคณะกรรมการโครงการและได้มาตรฐานการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ทีมควบคุมคุณภาพบริการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีม Operation Manager ภายในแผนก และทีม Quality Service จากส่วนกลาง

ทีมควบคุมคุณภาพ

เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมการบริการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาลของคณะกรรมการโครงการและได้มาตรฐานการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ทีมควบคุมคุณภาพบริการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีม Operation Manager ภายในแผนก และทีม Quality Service จากส่วนกลาง

การฝึกอบรม

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและความรับผิดชอบตลอดทั้งประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

 • ทีมงานของเราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

 • ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง และได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

การฝึกอบรม

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและความรับผิดชอบตลอดทั้งประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

 • ทีมงานของเราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

 • ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง และได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

การฝึกอบรม

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและความรับผิดชอบตลอดทั้งประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

 • ทีมงานของเราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

 • ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง และได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

การบริหารอาคารด้วย App KF Care และระบบจัดการต่างๆ

 • เป็นแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

 • อำนวยความสะดวกกับทางเจ้าของร่วมในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร

 • รองรับการทำงานบนเว็บไซต์และระบบปฎิบัติการทั้ง IOS และ Android

 • เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

การบริหารอาคารด้วย App KF Care และระบบจัดการต่างๆ

 • เป็นแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

 • อำนวยความสะดวกกับทางเจ้าของร่วมในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร

 • รองรับการทำงานบนเว็บไซต์และระบบปฎิบัติการทั้ง IOS และ Android

 • เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

การบริหารอาคารด้วย App KF Care และระบบจัดการต่างๆ

 • เป็นแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

 • อำนวยความสะดวกกับทางเจ้าของร่วมในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร

 • รองรับการทำงานบนเว็บไซต์และระบบปฎิบัติการทั้ง IOS และ Android

 • เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

 • เราคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งานโดยทุกขั้นตอน

 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต และเห็นพ้องต่อการปฏิบัติตามหลักกฏหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

 • เราพัฒนาและใช้นโยบาย รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

 • กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานหรือเป็นตัวแทนของไนท์แฟรงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

 • เราคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งานโดยทุกขั้นตอน

 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต และเห็นพ้องต่อการปฏิบัติตามหลักกฏหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

 • เราพัฒนาและใช้นโยบาย รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

 • กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานหรือเป็นตัวแทนของไนท์แฟรงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • มีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย

 • เราคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลออกไปใช้งานโดยทุกขั้นตอน

 • มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 • การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต และเห็นพ้องต่อการปฏิบัติตามหลักกฏหมายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

 • เราพัฒนาและใช้นโยบาย รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของการทุจริต

 • กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และที่ปรึกษาที่ทำงานหรือเป็นตัวแทนของไนท์แฟรงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด