เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

  • ทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและความรับผิดชอบ ตลอดทั้งประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

  • ทีมงานของเราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

  • ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง และได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

การฝึกอบรมที่ผ่านมา

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
  • ทีมงานของเรามีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและความรับผิดชอบตลอดทั้งประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

  • ทีมงานของเราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

  • ทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง และได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานกำหนด

การฝึกอบรมที่ผ่านมา