เราพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

แอปพลิเคชัน KF CARE

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย พัฒนาควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร, แจ้งรับพัสดุ, แจ้งค่าใช้จ่าย, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, นัดหมายแจ้งซ่อม, สนทนาแบบเรียลไทม์, กลุ่มสนทนาแบบปิด

เราพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

แอปพลิเคชัน KF CARE

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย พัฒนาควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร, แจ้งรับพัสดุ, แจ้งค่าใช้จ่าย, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, นัดหมายแจ้งซ่อม, สนทนาแบบเรียลไทม์, กลุ่มสนทนาแบบปิด

เราพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

แอปพลิเคชัน KF CARE

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย พัฒนาควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร, แจ้งรับพัสดุ, แจ้งค่าใช้จ่าย, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, นัดหมายแจ้งซ่อม, สนทนาแบบเรียลไทม์, กลุ่มสนทนาแบบปิด

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

พัฒนาขึ้นควบคู่กับแอปพลิเคชันมือถือ ใช้บริหารอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

ครอบคลุมบริการ ประกาศข่าวสาร, แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, แจ้งซ่อม, แจ้งเหตุฉุกเฉิน, สนทนาแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มออนไลน์, การจัดการผู้มาติดต่อ และ รายงานสรุปงานบริหารอาคารและวิศวกรรม

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

พัฒนาขึ้นควบคู่กับแอปพลิเคชันมือถือ ใช้บริหารอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

ครอบคลุมบริการ ประกาศข่าวสาร, แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, แจ้งซ่อม, แจ้งเหตุฉุกเฉิน, สนทนาแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มออนไลน์, การจัดการผู้มาติดต่อ และ รายงานสรุปงานบริหารอาคารและวิศวกรรม

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

พัฒนาขึ้นควบคู่กับแอปพลิเคชันมือถือ ใช้บริหารอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

ครอบคลุมบริการ ประกาศข่าวสาร, แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, แจ้งซ่อม, แจ้งเหตุฉุกเฉิน, สนทนาแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มออนไลน์, การจัดการผู้มาติดต่อ และ รายงานสรุปงานบริหารอาคารและวิศวกรรม

ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (KF Preventive)

ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (KF Preventive)

ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (KF Preventive)

ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด (KF Account)

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้
จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ  อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด (KF Account)

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้
จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ  อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด (KF Account)

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้
จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ  อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยสูง

ไนท์แฟรงค์ เล็งเห็นถึงการป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวของนิติบุคคล จึงได้นำระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารออนไลน์ Microsoft SharePoint เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้งานย้อนหลังได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีจัดเก็บเอกสารนี้ จะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยสูง

ไนท์แฟรงค์ เล็งเห็นถึงการป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวของนิติบุคคล จึงได้นำระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารออนไลน์ Microsoft SharePoint เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้งานย้อนหลังได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีจัดเก็บเอกสารนี้ จะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยสูง

ไนท์แฟรงค์ เล็งเห็นถึงการป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวของนิติบุคคล จึงได้นำระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารออนไลน์ Microsoft SharePoint เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้งานย้อนหลังได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีจัดเก็บเอกสารนี้ จะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้