ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด

กฏกระทรวง

พระราชบัญญัติ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

  • การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้    (อ่านเพิ่มเติม)
  • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายห้องชุด   (อ่านเพิ่มเติม)

ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด

กฏกระทรวง

พระราชบัญญัติ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

  • การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    (อ่านเพิ่มเติม)
  • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายห้องชุด
    (อ่านเพิ่มเติม)