รายละเอียดการบริการของเรา

งานด้านบริหารทรัพย์สิน

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารอาคารสำนักงาน

บริหารวิลล่า

รายละเอียดการบริการของเรา

งานด้านบริหารทรัพย์สิน

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารอาคารสำนักงาน

บริหารวิลล่า

รายละเอียดการบริการของเรา

งานด้านบริหารทรัพย์สิน

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารอาคารสำนักงาน

บริหารวิลล่า

บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารงานระบบวิศวกรรม

บริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน

บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารงานระบบวิศวกรรม

บริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน

บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร

บริหารงานระบบวิศวกรรม

บริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน

ระดับมาตรฐานการบริการบริหารอาคารชุด

ระดับมาตรฐานการบริการบริหารอาคารชุด

ระดับมาตรฐานการบริการ

ขอบเขตการบริการ

การบริหารอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลาง

การบริหารผู้รับเหมาและคู่สัญญาต่างๆ

การบริหารด้านบัญชีและการเงิน

การบริหารด้านงานวิศวกรรม

ขอบเขตการบริการ

การบริหารอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลาง

การบริหารผู้รับเหมาและคู่สัญญาต่างๆ

การบริหารด้านบัญชีและการเงิน

การบริหารด้านงานวิศวกรรม

การบริหารด้านลูกค้าสัมพันธ์

รายงาน

การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่

การบริหารด้านลูกค้าสัมพันธ์

รายงาน

การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่

การบริหารอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลาง

 • การบริหารและการจัดการงานโครงการทั่วไป

 • การบริหารงานระบบอาคาร สถานที่และทรัพย์สินส่วนกลาง

 • ดูแลรักษาซ่อมบำรุงอาคาร งานระบบอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง

 • ออกแบบวางแผนงานและจัดทำ

 • บริหารจัดการพื้นที่จอดรถ

 • บริหารจัดการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการ

 • วางแผนปรับปรุงอาคาร

การบริหารผู้รับเหมาและคู่สัญญาต่างๆ

 • ดูแลผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาทำงานในพื้นที่

 • บริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย

 • บริษัทที่ให้บริการทำความสะอาด

 • บริษัทที่ให้บริการการจัดสวน

 • บริษัทที่ให้บริการด้านกำจัดแมลง

 • บริษัทที่ให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์

 • บริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัย

ด้านบัญชีและการเงิน

 • จัดเก็บค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ ติดตามทวงถาม และนำฝากเงินรายได้และค่าบริการทั้งหมด

 • จัดทำรายการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • จัดทำรายงานทางบัญชีและยื่นเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีสำหรับการทำรายงานตรวจสอบบัญชีสิ้นปี

 • จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี

 • จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน

 • ควบคุมดูแลผลประโยชน์อันเกิดจากดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ

ด้านงานวิศวกรรม

 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารหรือสถานที่ให้อยู่ในสภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

 • จัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • จัดทำตารางตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

 • จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

 • การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้การบริการ

 • การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดี ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

รายงาน

 • รายงานประจำเดือน

 • รายงานกลางปี

 • รายงานประจำปี

การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่

 • ให้คำปรึกษาและการควบคุมงานบริหารทั่วไป

 • ให้คำปรึกษาด้านงานเทคนิคและงานซ่อมบำรุงจากทีมบริการจากสำนักงานใหญ่

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกรรมต่างๆ

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด สถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลาง

 • การบริหารและการจัดการงานโครงการทั่วไป

 • การบริหารงานระบบอาคาร สถานที่และทรัพย์สินส่วนกลาง

 • ดูแลรักษาซ่อมบำรุงอาคาร งานระบบอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง

 • ออกแบบวางแผนงานและจัดทำ

 • บริหารจัดการพื้นที่จอดรถ

 • บริหารจัดการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการ

 • วางแผนปรับปรุงอาคาร

การบริหารผู้รับเหมาและคู่สัญญาต่างๆ

 • ดูแลผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาทำงานในพื้นที่

 • บริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย

 • บริษัทที่ให้บริการทำความสะอาด

 • บริษัทที่ให้บริการการจัดสวน

 • บริษัทที่ให้บริการด้านกำจัดแมลง

 • บริษัทที่ให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์

 • บริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัย

ด้านบัญชีและการเงิน

 • จัดเก็บค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ ติดตามทวงถาม และนำฝากเงินรายได้และค่าบริการทั้งหมด

 • จัดทำรายการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • จัดทำรายงานทางบัญชีและยื่นเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีสำหรับการทำรายงานตรวจสอบบัญชีสิ้นปี

 • จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี

 • จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน

 • ควบคุมดูแลผลประโยชน์อันเกิดจากดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ

ด้านงานวิศวกรรม

 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารหรือสถานที่ให้อยู่ในสภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

 • จัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • จัดทำตารางตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

 • จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

 • การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้การบริการ

 • การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดี ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

รายงาน

 • รายงานประจำเดือน

 • รายงานกลางปี

 • รายงานประจำปี

การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่

 • ให้คำปรึกษาและการควบคุมงานบริหารทั่วไป

 • ให้คำปรึกษาด้านงานเทคนิคและงานซ่อมบำรุงจากทีมบริการจากสำนักงานใหญ่

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกรรมต่างๆ

ขอบเขตการบริการ

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด สถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลาง

 • การบริหารและการจัดการงานโครงการทั่วไป

 • การบริหารงานระบบอาคาร สถานที่และทรัพย์สินส่วนกลาง

 • ดูแลรักษาซ่อมบำรุงอาคาร งานระบบอาคารและทรัพย์ส่วนกลาง

 • ออกแบบวางแผนงานและจัดทำ

 • บริหารจัดการพื้นที่จอดรถ

 • บริหารจัดการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการ

 • วางแผนปรับปรุงอาคาร

การบริหารผู้รับเหมาและคู่สัญญาต่างๆ

 • ดูแลผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาทำงานในพื้นที่

 • บริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย

 • บริษัทที่ให้บริการทำความสะอาด

 • บริษัทที่ให้บริการการจัดสวน

 • บริษัทที่ให้บริการด้านกำจัดแมลง

 • บริษัทที่ให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์

 • บริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัย

ด้านบัญชีและการเงิน

 • จัดเก็บค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ ติดตามทวงถาม และนำฝากเงินรายได้และค่าบริการทั้งหมด

 • จัดทำรายการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • จัดทำรายงานทางบัญชีและยื่นเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีสำหรับการทำรายงานตรวจสอบบัญชีสิ้นปี

 • จัดทำงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี

 • จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน

 • ควบคุมดูแลผลประโยชน์อันเกิดจากดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆ

ด้านงานวิศวกรรม

 • ควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารหรือสถานที่ให้อยู่ในสภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

 • จัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • จัดทำตารางตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

 • จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ด้านลูกค้าสัมพันธ์

 • การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้การบริการ

 • การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดี ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

รายงาน

 • รายงานประจำเดือน

 • รายงานกลางปี

 • รายงานประจำปี

การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่

 • ให้คำปรึกษาและการควบคุมงานบริหารทั่วไป

 • ให้คำปรึกษาด้านงานเทคนิคและงานซ่อมบำรุงจากทีมบริการจากสำนักงานใหญ่

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกรรมต่างๆ

ติดต่อทีมงาน

Privacy Policy Click here

ติดต่อทีมงาน

Privacy Policy Click here