ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน”

ให้กับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง, ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

รวมถึงวิธีการปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

โดย อาจารย์ศุภพิชญ์ วาโน วิทยากรจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณ เบรกเอ้าลุมพินี ที่ผ่านมา