พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้
จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

งานบริหารงานลูกหนี้

งานบริหารงานเจ้าหนี้

งานบริหารภาษี

งานบริหารการเงิน

งานบริหารการบัญชี

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้
จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

งานบริหารงานลูกหนี้

งานบริหารงานเจ้าหนี้

งานบริหารภาษี

งานบริหารการเงิน

งานบริหารการบัญชี

WHY KF ACCOUNTING?

  • มีการบันทึกการรับรู้รายได้และรายจ่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงพัฒนาที่วางไว้
  • ระบบมีการทำงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้อง
  • สามารถปิดงบบัญชีได้สะดวก ง่ายดาย
  • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้ ทั้งข้อมูลจริงและงบประมาณ
  • ใช้บุคลากรในการปฏิบัติงานน้อย และไม่ต้องกังวลเรื่องไฟล์เสียหาย