ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

แผนการบำรุงรักษา
เชิงป้องกันประจำปี

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร

การแจ้งเตือนการหมดอายุการรับประกัน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา และแก๊สหุงต้ม

ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

แผนการบำรุงรักษา
เชิงป้องกันประจำปี

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร

การแจ้งเตือนการหมดอายุการรับประกัน

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา และแก๊สหุงต้ม

WHY PREVENTIVE MAINTAINANCE?

 • ทราบถึงข้อมูลที่มีการบันทึกเช่น
  • ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • สถานะเครื่องจักรและอุปกรณ์ปัจจุบัน
  • อายุการใช้งาน
  • สถานะการซ่อมบำรุงรักษา
 • มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่เข้าถึงและจัดการง่าย เข้าถึงได้แบบ Real time ทุกที่ ทุกเวลา
 • ลดขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจจับที่ไม่จำเป็นลง
 • ลดโอกาสเสียหายครั้งใหญ่ ป้องกันอุปกรณ์หลักพังก่อนเวลาอันควร
 • ลดต้นทุน ลดการหยุดงานของเครื่องจักร Machine Downtime และลดความเสียหายของเครื่องจักร
 • พร้อมรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต